קבלת שרותי ביקורת מערכות מידע

ארנסט יאנג (ישראל) בע"מ
מספר מכרז: מ(2022)2018
תאריך פרסום : 06/03/2019
תאריך הגשה : 22/05/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 14/04/2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז  זה   כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה על שאלות הבהרה נדחה ליום שני 6.5.2019 .
 2. התאריך האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום רביעי 22.5.2019 שעה 12.00.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


 

 מכרז מספר מ(2022)2018:  קבלת שרותי בקורת מערכות מידע

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לביצוע שרותי בקורת מערכות מידע (מערכות תהליכים, ניהול מאגרי נתונים, אבטחת מידע) כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בביצוע ביקורת מערכות מידע בארגונים שונים וביצע את הביקורת בלפחות 3 ארגונים שונים בהם מועסקים לפחות 100 עובדים בתקופה 01.01.2013 – 31.12.2017.
 2. המציע יציע לביצוע העבודה צוות המונה 3 עובדים ברמת ההשכלה, הניסיון המקצועי ובהרכב המפורט בנספח 0.4.2.2.1 למכרז.
 3. המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז,  בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות:

 1. ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז") ללא צורך בתשלום. להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל אלקטרוני :sivanc@nioi.gov.co.il עד יום שני  25.3.2019. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז ללא פרוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית/מדור מכרזים, לא יאוחר מיום רביעי 17.4.2019.
 3. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות והבהרות שיגיעו לאחר מועד זה.
 4. את ההצעות למכרז יש למסור על פי המפורט במסמכי המכרז ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של  המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 

ירושלים בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

 1. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום רביעי  15.5.2019 בשעה 12.00.  המוסד לא    יקבל  הצעות לאחר מועד זה.
 2. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לפצל את העבודה נשוא מכרז זה בין מספר מציעים .