שי למתנדבי האזרח הוותיק ומשפחתו - פנס לד בצורת עששית, נטען באמצעות מטען

"אינפיניטי 888"
מספר מכרז: מ(2022)2019
תאריך פרסום : 14/07/2019
תאריך הגשה : 28/08/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2022)2019:  שי למתנדבי האזרח הוותיק ומשפחתו

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר לפנס לד בצורת עששית, נטען באמצעות מטען. 

תמצית תנאי הסף  

1. הצהרת המציע בדבר יכולתו לספק את השירות (נספח ה' ו-ו').

2.אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

3. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח יא).

4. אישור מורשה חתימה (נספח ז').

5. הצהרה בדבר העדר הרשאות קודמות (נספח ח').

6. תצהיר לעניין שמירה לזכויות עובדים (נספח ט').

7. אישור על מחזור כספי (נספח י').

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד חיים שוורץ בדוא"ל: haimsh@nioi.gov.il   עד ליום ה', תאריך 25.7.2019.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה, עד ליום ה', תאריך 15.8.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 28.8.2019, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.