שי למתנדבי ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו - חגי תשרי תש"פ - 2019

שריג אלקטריק בע"מ
מספר מכרז: מ(2022)2019
תאריך פרסום : 28/07/2019
תאריך הגשה : 04/09/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2022)2019:  שי למתנדבי ייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו - חגי תשרי תש"פ- 2019

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר למכשיר טיגון ללא שמן, לוח שנה לקיר וכרטיסי ברכה.

תמצית תנאי הסף:   

1.הצהרת המציע בדבר יכולתו לספק את השירות (נספח ה' ו-ו' ).

2.אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

3. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח יא').

4. אישור מורשה חתימה (נספח ז').

5. הצהרה בדבר העדר הרשאות קודמות (נספח ח').

6. תצהיר לעניין שמירה לזכויות עובדים (נספח ט').

7. אישור על מחזור כספי (נספח י').

8. אישור מכון התקנים למוצר על פי תקן הישראלי הרשמי ת"י 900.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד  זה ('קובץ המכרז').  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד חיים שוורץ למייל: haimsh@nioi.gov.il   עד ליום ב' תאריך 12.8.2019.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ד' ה – 28.8.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 4.9.2019, שעה 12:00.  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.