מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2023)2018
תאריך פרסום : 10/07/2019
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 06/08/2019

הודעה על ביטול מכרז מספר מ(2023)2018 : מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מודיע על ביטול המכרז הנ"ל מהנימוקים הבאים:
בשאלות ההבהרה הועלו סוגיות מהותיות הנוגעות לתנאי הסף ולמשקולות האיכות במכרז.

נמצא כי יש ממש בטענות שהועלו משאלות המציעים עד כדי פגיעה בשוויון ובמציעים פוטנציאליים, ועל כן הוחלט על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש.

במכרז החדש שיפורסם יובאו לידי ביטוי השינויים הנדרשים בתנאי הסף ובמשקולות האיכות. 

המכרז החדש יפורסם בקרוב.   


 

 


מכרז מס' מ(2023) 2018:  מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר לשירותי ייעוץ ביטוח.

תמצית תנאי הסף:   

רשאי להגיש הצעה יועץ עצמאי (עוסק מורשה), או חברה, או שותפות רשומה או עמותה, אשר יכולה להעמיד לטובת מכרז זה עד 3 יועצים, ובתנאי שהמציע עומד בכל התנאים ההכרחיים הבאים (תנאי סף) שלהלן:

1. ניסיון מוכח

ניסיון מוכח של לפחות שנה אחת במשך 5 שנים האחרונות 2014 עד 2018 לפחות במתן ייעוץ/ ליווי מקצועי בתחום הביטוח , בכל אחד מהתחומים וההיקפים הבאים לפחות: 

א. ביטוח נכסים: ל- 3 לקוחות שונים לפחות בפרמיה שנתית של 1 מיליון ₪ לשנה לפחות  לכלל הלקוחות.

ב. ביטוח צי רכב: ל- 3 לקוחות שונים לפחות בפרמיה שנתית של 1 מיליון ₪ לשנה לפחות  לכלל הלקוחות.

ג. ביטוח חבות מעבידים ו/או אחריות מקצועית –ל- 3 לקוחות שונים לפחות עבור 200 עובדים לפחות אצל כל לקוח.

2. הצהרה של המציע על אי קיום כל ניגוד עניינים בינו לבין המוסד בכל הקשור למכלול השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, וכי לא סיפק במהלך שנת 2018 וגם אינו מחויב בעתיד 

    לספק שירותי  ייעוץ ביטוחי ו/או פוליסות ביטוח למי מספקי השירותים ו/או לחברות הביטוח שיש להם הסכם התקשרות עם המוסד באופן ישיר או עקיף.

3. המציע במקרה של יועץ עצמאי, או כל היועצים שיוצעו מטעם המציע לטובת מכרז זה במקרה של חברה או שותפות או עמותה, הינו בעל תעודת הסמכה של סוכן ביטוח כללי מטעם 

    רשות שוק  ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

דרישות סף נוספות מפורטות במסמכי המכרז.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד גב' עידית יחזקאל, טלפון 050-6284455, דוא"ל Iditye@nioi.gov.il עד ליום ה' , 25.7.2019 .
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ה', 8.8.2019.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום ד', תאריך 21.8.2019, בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.