אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2020

שירביט חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2026)2019
תאריך פרסום : 10/11/2019
תאריך הגשה : 04/12/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2026)2019 - אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2020

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2020.

תמצית תנאי הסף:  

  1. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר בכתב לפיו המציע ממלא אחר דרישות סעיף 2ב1(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי. על התצהיר להיות חתום על ידי מורשה/י החתימה במציע ומאומת על ידי עורך דין, כל זאת על פי הנוסח המפורט בנספח  א למכרז.
2.  צילום רישיון המציע המעיד כי למציע רישיון מבטח תקף ביום הגשת המכרז מאת מדינת ישראל משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון , בכל אחד מענפי הביטוח הבאים:
ביטוח רכב רכוש (עצמי וצד שלישי)
ביטוח רכב חובה
ביטוח תאונות אישיות
3.  הוכחה כי למציע רישיון כמפורט בסעיף  ‎13.2 לעיל לכל הפחות משנת 2017 (הוכחה תינתן באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או צילומי רישיונות מהשנים הרלוונטיות).
4. תצהיר חתום על ידי רו"ח, נוסח נספח ב', המעיד כי במשך שלוש השנים האחרונות (2017.2018.2019). לגבי שנת 2019, רק עד  למועד הגשת המכרז, היו למציע לכל הפחות 2 לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח רכב רכוש ( עצמי וצד שלישי ) של לפחות 800,000 ₪  לשנה לכל לקוח.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה") .
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום שני, תאריך 18.11.2019, בדוא"ל iditye@nioi.gov.il.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום א', תאריך 24.11.19.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 4.12.2019, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.