רכישה, אספקה והתקנת ציוד רפואי

ש.א.ג. שירותי רפואה בע"מ
מספר מכרז: מ(2027)2018
תאריך פרסום : 27/10/2019
תאריך הגשה : 04/12/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2027)2018 - רכישה, אספקה והתקנת ציוד רפואי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור רכישה, אספקה, והתקנת ציוד רפואי.
תמצית תנאי הסף:  
 1. המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול  ספרים בתוקף עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס, התשל"ו 1976, ותעודת עוסק מורשה.
 2. מציע שהוא חברה או שותפות ימציא תעודת רישום התאגיד ונסח חברה או השותפות המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק.
 3. על המציע לצרף על גבי טבלה בנספח י"ד רשימה של לפחות 3 לקוחות להם ביצע המציע עבודות בהיקף של  50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, ללקוח בשנים 2016, 2017, 2018. (לפחות לקוח אחד בשנה).
 4. הצהרה בכתב כי הינו מעסיק באופן קבוע,  לפחות 3 עובדים (אנשי שירות וכיו"ב) מעל שנה
  בתחום אספקת ציוד רפואי למוסדות וארגונים. יש למלא הטבלה בנספח ט"ו ולחתום עליה.
 5. אישור רו"ח כי למציע מחזור כספי הנובע מאספקת ציוד רפואי  של לפחות 150,000 ש"ח לכל אחת מהשנים 2016, 2017, 2018, בנוסח המצ"ב בנספח י"ג1+י"ג2.
 6. על המציע לצרף תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו, מאושר על ידי עו"ד בדבר היעדר
  הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וזאת בנוסח המצ"ב למכרז זה. (נספח ט').
 7. על המציע לצרף התחייבות בכתב של מורשה חתימה מטעמו, מאושר על ידי עו"ד לעמידה
  בדרישות לתשלומים סוציאליים, תשלום שכר מינימום לעובדים וכן התחייבות לקיים את חוק העבודה לגבי עובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות עפ"י מכרז זה, וזאת בנוסח המצ"ב למכרז זה. (נספח י').
 8. על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר הוראות חוק שוויון אנשים עם מוגבלות חתום ומאושר ע"י עו"ד המצ"ב כנספח י"ז למכרז זה.
 9. חובה על המציע להגיש הצעת מחיר לגבי כל הסעיפים המבוקשים והמפורטים בהצעת המחיר שבנספח ד', מציע אשר לא ימלא את כל סעיפי הצעת המחיר, הצעתו תיפסל.
פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.
אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום שלישי, תאריך 12.11.2019 למייל geulad@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי, תאריך 27.11.2019.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 4.12.2019, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.