שירותי בדיקה של אספקת המחייה והקיום בקיבוצים / הכנסותיהם של חברי קיבוץ בקיבוצים

הזוכים הם:
משרד בן דור ושות' 
משרד הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבת
מספר מכרז: מ(2027)2019
תאריך פרסום : 27/10/2019
תאריך הגשה : 18/12/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 06/11/2019

הודעה על שינויים במכרז

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. שאלות הבהרה: ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום ג' ה – 19.11.2019, לכתובת המייל המתוקנת: henzyf@nioi.gov.il
 2. תשובות המוסד יתפרסמו עד ליום ה' ה – 5.12.2019.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות – יום ד' ה – 18.12.2019 שעה 12:00.

ביתר מסמכי המכרז אין שינוי.

 


מכרז מספר מ(2027)2019 : שירותי בדיקה של אספקת המחייה והקיום בקיבוצים / הכנסותיהם של חברי קיבוץ בקיבוצים

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור בדיקת אספקת המחייה והקיום בקיבוצים.

תמצית תנאי הסף:  

 1. המשרד המציע יהיה בעל ניסיון בביקורת חקירתית, או עומק של 4 עבודות חקירה, או עומק בשנתיים הקלנדריות שקודמות לשנת מכרז.
 2. המשרד המציע יהיה בעל ניסיון של שנתיים לפחות בביצוע ביקורות בקיבוצים.
 3. ראש צוות שהוצע על ידי המציע, ירכז את הבדיקות. ראש הצוות יהיה רואה חשבון בעל 4 שנות ותק לפחות ממועד קבלת רישיון רו"ח.
 4. צוות מבצעי העבודה המוצע על ידי המציע ימנה לא יותר מ-4 עובדים, מתמחים בראיית חשבון או רו"ח, המועסקים על ידו, מלבד  ראש הצוות.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום שלישי,  תאריך 5.11.2019 לגב' הנציא פרידמן, במייל henzyf@nioi.co.il.
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שלישי, תאריך 19.11.2019.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 27.11.2019, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.