הזמנה להיכלל במאגר יועצים של קרנות הביטוח הלאומי

מספר מכרז: מ(2029)2018
תאריך פרסום : 14/03/2019
תאריך הגשה : 19/06/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 16/05/2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה  נדחה ליום שלישי 28.5.2019.  
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 19.6.2019 שעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


 

  מספר מ(2029) 2018: הזמנה להכלל במאגר יועצים של קרנות הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת ליועצים או לגופים המעסיקים יועצים להגיש הצעות על מנת להכלל במאגר היועצים של אגף הקרנות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות בתחומים שונים המפורטים במסמכי המאגר.

 הזוכים במכרז יירשמו בשני מאגרים:

 1. מאגר לעבודות ייעוץ שוטפות.
 2. מאגר לעבודות ייעוץ מערכתיות.
   

פירוט מלא של התנאים להכלל במאגרים, מופיע  בראש עמוד זה ("קןבץ המכרז").   להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

ניתן להוריד את המסמכים האלה מהאתר ללא תשלום.

אופן הגשת הבקשות להכלל במאגר:

 1.  על המגישים הצעה למאגר, למלא "שאלון ליועץ" בהתאם לתחום מומחיותם.

   ניתן לעיין ולמלא את השאלונים באתר הביטוח הלאומי- קרנות הביטוח הלאומי-  אתר ליועצים בקישור הבא:
  http://www.btl.gov.il/Funds/Yoatzim/Pages/MicrazYoatzim.aspx 
 2.  שאלות הבהרה בנוגע למאגר, ניתן להפנות לאיש הקשר, כמפורט במסמכי המכרז, עד ליום שני, 15.4.2019. המוסד לביטוח לאומי אינו מתכוון לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר  מועד זה.
 3.  תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת שצוינה לעיל, עד ליום חמישי, 16.5.2019 .
 4. יש להגיש את ה"שאלון ליועץ", בצירוף האישורים המתאימים המפורטים במסמכי המכרז, באופן ידני או באמצעות שליח בלבד, למוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13, ירושלים 91909, לתיבת המכרזים בקומה השנייה,אצל מר יוסי מרציאנו. ( יש לרשום בwaze – "ביטוח לאומי-הנהלה ראשית").
 5. המועד האחרון והמחייב להגשת הצעות למאגר הינו יום רביעי, 5.6.2019 שעה 12.00. המוסד לא ידון בהצעות שתגענה לאחר מועד זה.
 6. אין באמור לעיל משום התחייבות של המוסד לביטוח לאומי להעסיק יועצים, כולם או מי מהם, במתן השירותים כאמור לעיל.