הצבה, תחזוקה ותפעול מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים- מכרז חוזר

אזור צפון -  'א.א. משקאות'
אזור מרכז - 'מ.א. אוטומטיים בע"מ'
מספר מכרז: מ(2033)2018
תאריך פרסום : 29/05/2019
תאריך הגשה : 03/07/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז חוזר מספר מ(2033) 2018: הצבה, תחזוקה ותפעול מכונות אוטומטיות לממכר משקאות קרים

המוסד לביטוח לאומי  מזמין בזאת ספקים, להגיש הצעות להצבת מכונות לשתייה קרה ,בסניפי הביטוח הלאומי. בחלוקה לשלושה אזורים : צפון, דרום ומרכז והכל בהתאם למסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

  1. היקף הכנסותיו המצטבר של המציע מהצבה והפעלה של מכונות שתיה בכל אחד מהשנים הבאות 2015, 2016, 2017 הינו לפחות 180,000 ש"ח.
  2. ניסיון מוכח ורציף של שלוש שנים לפחות במהלך חמש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותים דומים - בהצבה, תחזוקה ותפעול של מכונות שתיה קרה. בהיקף של 4 מכונות לפחות המוצבות באתרים שונים של שלושה לקוחות  שונים (בסך הכל –12 מכונות לפחות), בכל אחת מאותן שנים, להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי עו"ד על הניסיון המוכח בתחום השירותים הנדרשים כמפורט בנספח ה' למכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל  shlomoda@nioi.gov.il עד יום חמישי 6.6.2019.המוסד לא יתייחס לשאלות שתגענה לאחר מועד זה. תשובות  המוסד לשאלות, תימסרנה במרוכז,  באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום רביעי 19.6.2019.
  3. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או  באמצעות שליח, בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו, על פי המפורט במסמכי המכרז. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות –יום רביעי, 3.7.2019  בשעה 12:00.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא    יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.