הנפקת תווי קניה לעובדי המוסד לביטוח לאומי

כ.נ. מחסני השוק בע"מ
מספר מכרז: מ(2033)2019
תאריך פרסום : 10/11/2019
תאריך הגשה : 04/12/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2033) 2019 - הנפקת תווי קניה לעובדי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור הנפקת תווי קניה לעובדיו. בשלב זה נדרשת הנפקה לרגל חג החנוכה הקרוב בשווי כספי של 324 ₪ לכל תו קנייה, כולל מע"מ.

תמצית תנאי הסף:  

  1. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:

     1.1 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

     1.2 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאומת על ידי עורך דין  על פי

            הנוסח המפורט בנספח  0.4.1.2.2 למכרז.

      1.3 על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לעניין הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם

            מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התעש"ו-2016, ככל שההוראות האמורות חלות עליו. התצהיר האמור יוגש בהתאם כמוגדר בנספח 0.4.1.2.3.

2. המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח באספקת ובהנפקת תווי קנייה בהיקף כספי של 2,000,000 ₪  לפחות (לא כולל מע"מ) , בכל אחת משלוש השנים האחרונות הקודמות למועד

    האחרון להגשת ההצעות.

3. תווי הקנייה המוצעים, שיונפקו עבור עובדי המוסד על ידי המציע, יאפשרו לכל הפחות,    לרכוש את המוצרים הבאים, בפריסה ארצית:

     3.1. ביגוד – מינימום שתי עשרה (12) חנויות;

     3.2. מוצרי חשמל – מינימום שתי (2) חנויות;

     3.3. כלי בית – מינימום שתי (2) חנויות;

    3.4.  חנויות ספרים וכלי כתיבה – מינימום שתי (2) חנויות;

    3.5.  מזון (רשתות שיווק) – מינימום רשת אחת (1) ;

    3.6.  הנעלה – מינימום חמש (5) חנויות;

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד עד ליום שני, תאריך 18.11.2019, בדוא"ל matanben@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום א', תאריך 24.11.19.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 4.12.2019, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.