הוראת נהיגה למוגבלים בניידות

הזוכים הם:
אזור צפון  - ביה"ס הקריה 1990 בע"מ,  אבי אסף בע"מ
אזור מרכז - יצחק מסדה ביה"ס לנהיגה, אבי אסף בע"מ
אזור ירושלים ודרום - "רמה בנגב ביה"ס לנהיגה בע"מ
מספר מכרז: מ(2042)2016
תאריך פרסום : 30/01/2019
תאריך הגשה : 10/04/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/03/2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום שני 25.03.2019.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 10.04.2019 בשעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.עדכון מיום 27.02.2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום שני 18.3.2019.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 3.4.2019 בשעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר מ(2042)2016: הוראת נהיגה למוגבלים בניידות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות ללימוד נהיגה למוגבלים בניידות אשר מופנים ע"י המוסד.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. המציע הינו בעל מחזור עסקי שנתי בהיקף של לפחות 1,000,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017.
 2. המציע הינו בעל רשיון בתוקף לניהול בית ספר לנהיגה לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה בתקופה של לפחות שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכר ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז ,  ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.
 3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 20.3.2019 בשעה 12.00.
 5. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל בלבד בכתובת tzionb@nioi.gov.il  עד ליום שלישי  12.2.2019. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.
 6. תשובות  המוסד יימסרו במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני  4.3.2019 .
 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.