שרותי ייעוץ משפטי עבור המוסד לביטוח לאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

מספר מכרז: מ(2042)2018
תאריך פרסום : 04/11/2018
תאריך הגשה : 09/01/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 17/12/2018

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינויים במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה  נדחה ליום ראשון  23.12.2018.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי. ​


מכרז מס' מ(2042)2018 : שירותי ייעוץ משפטי עבור המוסד לביטוח לאומי בערעורים על קביעות הוועדות רפואיות

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות ממשרדי עורכי דין לייצוג המוסד בערעורים על קביעות הוועדות הרפואיות, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת עורכי הדין ומשקלן של אמות המידה השונות, מפורטים במסמכי המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

  1. אופן הגשת ההצעות: ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. את ההצעות, בצירוף מסמכי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב, לידי מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: יום רביעי, 9.1.2019 בשעה 12:00.  המוסד לא יקבל הצעות שיגיעו לאחר מועד זה.
  4. שאלות ותשובות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד ליום חמישי 22.11.2018  באמצעות דוא"ל בלבד בכתובת tal_b@nioi.gov.il . תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, עד ליום שני, 17.12.2018. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.