מתן שירותים בתחום המדיה החברתית

בלאנקו - משרד תיוג ופרסום בע"מ
מספר מכרז: מ(2049)2018
תאריך פרסום : 14/11/2018
תאריך הגשה : 09/01/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ (2049)2018 : מתן שירותים בתחום המדיה החברתית

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות להפעלה וניהול של פעילותו במדיה החברתית באינטרנט.

מטרת המכרז הינה הקמה וניהול פלטפורמות במדיה החברתית עבור המוסד לביטוח לאומי, כמו פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף למכרז:

 1. המציע הוא גוף משפטי, הרשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי גופים מסוגו.
 2. המציע מנהל ספרים כדין, ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
 3. למציע מחזור כספי של 500,000₪ לפחות, בכל אחת משלוש השנים האחרונות 2015,2016,2017.
 4. למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות, במתן שירותים בתחום המדיה החברתית.

  פירוט מלא של התנאים המקדימים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1983.

  הגשת הצעות למכרז:
 1. קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. שאלות ותשובות הבהרה : שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח למייל mosheber@nioi.gov.il עד ליום שלישי, 4.12.2018 . תשובות המוסד לשאלות שהוגשו יפורסמו עד ליום שני, 17.12.2018 באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית/ מדור מכרזים/קישור שאלות ותשובות.
 3. הגשת ההצעות : את ההצעות, בצירוף מסמכי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב, לידי מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 
 4.  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי 9.1.2019 בשעה 12.00 .
 5.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.