מערכת טוקנים לאימות הזדהות

חברת קומדע בע"מ
מספר מכרז: ת(4)2019
תאריך פרסום : 30/06/2019
תאריך הגשה : 31/07/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ת(4)2019:  מערכת טוקנים לאימות הזדהות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למערכת טוקנים לאימות הזדהות, הכוללת Soft Tokens, טוקנים פיזיים, שרת ניהול ואימות הזדהות, שירותי אחריות ותחזוקה, תמיכה טכנית ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

חמש שנים עם אופציה למוסד לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שלוש שנים כל תקופה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.  
 2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.
 3.  רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.
 4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד כקובץ Word/Excel לכתובת הבאה:  yarivn@nioi.gov.il.
  יש לשלוח את השאלות עד ליום רביעי  10.7.2019 .  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.         
  השאלות ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 23.7.2019.
 5. מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  31/7/19  בשעה 12.00 .         
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.
 7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.