רכישת רישיונות ושירותי תחזוקה למוצרי תוכנה Hazelcast

תותית סופט 2009 בע"מ
מספר מכרז: ת(5)2019
תאריך פרסום : 18/06/2019
תאריך הגשה : 24/07/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ת(5)2019: רכישת רשיונות ושירותי תחזוקה למוצרי תוכנה Hazelcast

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצרי תוכנה   Hazelcast  ושירותי ייעוץ של מומחי היצרן ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.


משך תקופת ההתקשרות:

שנה אחת עם אופציה למוסד  לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות נוספות של שנה אחת כל תקופה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא. 
 3.  רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אשת הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.
 4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד כקובץ Word/Excel לכתובות הבאות: lead@nioi.gov.il,   yossig@liacom.co.il .
  יש לשלוח את השאלות עד ליום חמישי  4/7/19 .          
  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.         
  השאלות ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 16/7/19  .
 5. מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעותיום רביעי 24/7/19 בשעה 12.00 .  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.
 7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.