כריית מידע מודיעיני

המכרז בוטל.
מספר מכרז: ת(6)2019
תאריך פרסום : 03/07/2019
תאריך הגשה : 11/09/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' ת (6) 2019: כריית מידע מודיעיני

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת כלי ממוכן לכריית מידע מודיעיני מרשת האינטרנט בתחום מודיעין הסייבר, וכמו כן שירותים מקצועיים נלווים, לרבות: התקנת והטמעת המערכת, כח אדם מקצועי ומיומן, שירותי אחריות ותחזוקה שוטפת, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז זה, ועל פי הזמנות המוסד מזמן לזמן.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. אישור מחזור כספי - על המציע לצרף אישור מרואה חשבון שלו, מודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח, המפרט מחזור כספי (הכנסות) כללי בסכום של לפחות 5 מיליון ₪ ללא מע"מ בשנה, בכל אחת מהשנים 2016 ,2017, 2018, בהתאם לנוסח המחייב בנספח 0.6.2.6  למכרז.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1. את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").    

2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.

3. רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת 

   הצעה למכרז.

4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: yoramb@nioi.gov.il  עד ליום שלישי 6.8.2019 בשעה 18:00.        
המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.         
שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום חמישי 22.8.2019 בשעה 18:00.

5. מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  11.9.2019 בשעה 12:00.        
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.

7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.