רכישה, אספקה והתקנת וילונות בסניפי המוסד

אביזר סנטר סחר 2002 בע"מ
מספר מכרז: מ(2026)2018
תאריך פרסום : 28/04/2019
תאריך הגשה : 05/06/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   מכרז מספר מ(2026)2018: רכישה, אספקה והתקנת וילונות בסניפי המוסד

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות רכישה אספקה והתקנה של וילונות בסניפי המוסד ברחבי הארץ.    

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. על המציע להיות בעל מחזור כספי הנובע מאספקת וילונות של לפחות 600,000 ₪  בשנה, לכל אחת מהשנים 2016,2017,2018.יש לצרף אישור רו"ח.
  3. על המציע לצרף רשימה של לפחות שלושה לקוחות להם ביצע עבודות בהיקף של 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, ללקוח בשנים 2016,2017,2018. (לפחות לקוח אחד בכל שנה).

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

    אופן הגשת ההצעות:  
  1. את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים,

    שד' וייצמן 13  בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו (ב-WAZE  יש לרשום ביטוח לאומי- הנהלה ראשית). על גבי  המעטפה יש לציין את שם  המכרז ומספרו. נא לוודא

     קבלת אישור מסירה.

3.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל geulad@nioi.gov.il  עד יום  שלישי, 7.5.2019.  המוסד לא יענה על שאלות שתגענה לאחר המועד הזה.

     תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שכתובתו צוינה לעיל, באופן מרוכז, ללא  פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום שלישי 21.5.2019.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו יום רביעי 5.6.2019 בשעה 12.00.

5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה 

     מכל סיבה שהיא.