שירותי סליקה עבור חניות כחול לבן

סלופארק טכנולוגיות בע"מ .  
מספר מכרז: מ(2037)2019
תאריך פרסום : 01/01/2020
תאריך הגשה : 05/02/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 21/01/2020

 הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2037)2019 : שירותי סליקה עבור חניות כחול לבן

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום חמישי, 30.1.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 5.2.2020 בשעה 12.00.  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   


מכרז מספר מ(2037)2019 : שירותי סליקה עבור חניות כחול לבן

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור שרותי סליקת חניות כחול לבן, לעובדי המוסד בכל רחבי הארץ.

תמצית תנאי הסף:  

 1. המציע מספק שירותים ל - 50 לקוחות לפחות בעלי צי של 40 רכבים לפחות, בכל אחת מהשנים 2016, 2017, 2018.
 2. המציע בעל מחזור שנתי של 1.2 מיליון בשנה לפחות, בכל אחת מהשנים  2016, 2017, 2018.
 3. המציע הינו חברה המספקת שרותי סליקת חנייה באמצעות יישומון ובאמצעות מוקד טלפוני למעלה משנתיים.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2.  שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד יניב קהת, בכתובת המייל yanivk@nioi.gov.il עד ליום רביעי,  תאריך 8.1.2020.
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה, עד ליום רביעי,  תאריך 22.1.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 29.1.2020, בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.