אספקת ביגוד ייצוגי לעובדי הביטוח הלאומי

יונידרס תדמית  בע"מ
מספר מכרז: מ(2006)2018
תאריך פרסום : 05/07/2020
תאריך הגשה : 04/11/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/10/2020

הודעה על שינויים במכרז :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

  1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 04.11.2020 בשעה 12.00.
    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
  2.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר מ(2006)2018 : בנושא : אספקת ביגוד ייצוגי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור אספקת ביגוד ייצוגי למקבלי קהל בביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:  

1. בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באספקת ביגוד ייצוגי.

2. המציע מספק ביגוד ייצוגי ל-  5 לקוחות/מוסדות שונים לפחות בכל אחת מ- 5 השנים האחרונות.

3. למציע מחזור כספי של 500 אלף לפחות בפעילות של אספקת ביגוד ייצוגי בכל אחת מהשנים

    2017-2019.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז" ).  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד גבי נחמה שפירא, בכתובת המייל  shap16@nioi.gov.il  עד ליום  שני,  תאריך 3.8.2020.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שני תאריך 24.8.2020.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 14.10.2020 שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.