אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2021

שירביט חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2030)2020
תאריך פרסום : 18/10/2020
תאריך הגשה : 25/11/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ (2030)2020: אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2021

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר עבור אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2021.

תמצית תנאי הסף:  

1. תצהיר בכתב לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ותצהיר     בכתב לפיו המציע ממלא אחר דרישות סעיף 2ב1(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי.
 

2. צילום רישיון המציע המעיד כי למציע רישיון מבטח תקף ביום הגשת המכרז מאת מדינת ישראל משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון , בכל אחד מענפי הביטוח הבאים:

ביטוח רכב רכוש (עצמי וצד שלישי), ביטוח רכב חובה, ביטוח חיים.

 

3. הוכחה כי למציע רישיון כמפורט בסעיף  ‎2 לעיל לכל הפחות משנת 2018 (הוכחה תינתן באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או צילומי רישיונות מהשנים הרלוונטיות).

 

4. תצהיר חתום על ידי רו"ח, נוסח נספח ב', המעיד כי במשך שלוש השנים האחרונות (2018.2019.2020). לגבי שנת 2020, רק עד  למועד הגשת המכרז, היו למציע לכל הפחות 2 לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח רכב רכוש ( עצמי וצד שלישי ) של לפחות 800,000 ₪  לשנה לכל לקוח.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום א', בתאריך 01.11.2020, בדוא"ל iditye@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ה', בתאריך 12.11.2020.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 25.11.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.