אספקת שירותי הקמה ותחזוקת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה

מספר מכרז: מ(2012)2021
תאריך פרסום : 21/04/2021
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/07/2021

הודעה על ביטול המכרז:                                  

 1. המוסד לביטוח לאומי מודיע על ביטולו של המכרז בנדון.
 2. מכרז חדש יפורסם בהקדם.  ניתן לעקוב באמצעים המקובלים. 

   

עדכון מיום 15.06.2021:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

1. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 21.07.2021 בשעה 12.00.        

    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 

2. יש לעקוב אחרי עדכון מסמכי המכרז.


מכרז מספר:  מ(2012)  2021 - אספקת שירותי הקמה ותחזוקת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מחיר למכרז פומבי לאספקת שירותי הקמה ותחזוקת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע התקין ותחזק בישראל, עד למועד הגשת ההצעות, לפחות 40 מערכות התרעה מקומיות להתרעה על התרחשות רעידות אדמה מהסוג המוצע  על-ידי המציע במכרז זה, הפרוסות בגזרת חמש רשויות מקומיות שונות בישראל לפחות.
 2. גלאי המערכות המקומיות המוצעות יהיו מאושרים להתקנה בבתי ספר בישראל, על-ידי יו״ר ועדת ההיגוי הבין-משרדית שהוקמה על-ידי ממשלת ישראל באוגוסט 1999, למטרת היערכות לרעידות אדמה, שהם אחד מאלו:

    2.1    Earthquake Alert תוצרת EQ Earthquake Ltd (אי, קיו ארת׳קוויק בע״מ), ישראל.

    2.2.  301-HS תוצרת A-2 Corp Ltd, יפן.

    2.3   713-SAR תוצרת ICP DAS CO LTD, טייוואן.

    2.4    כל גלאי אחר שיאושר עד המועד האחרון להגשת הצעות על-ידי יו״ר ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה.

3.  המערכת המקומית המוצעת עומדת בכל התקנים להלן:

     3.1    ת״י 961 חלק 6.1 – תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיית המידע - אופייני הפרעות בתדר רדיו.

    3.2    ת״י 961 חלק 6.2 – מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית - ציוד טכנולוגיית מידע אופייני חסינות.

    3.3    ת״י 60950 - חלק 1 – ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, מר שרון מיכאל, עד ליום חמישי בתאריך 13.05.2021, בדוא"ל: Sharonm@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי, בתאריך 02.06.2021.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 23.06.2021, שעה 12:00.הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.