עבודות בנייה ושיפוצים עבור המוסד לביטוח לאומי בגבעת זאב

קבוצת מימרן גבס אקוסטיקה ועבודות גמר בע"מ
מספר מכרז: ב(1001)2019
תאריך פרסום : 26/01/2020
תאריך הגשה : 26/05/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 13/05/2020

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

1. לאור ההקלה במגבלות שנקבעו בשל מצב החירום (קורונה) והחזרה ההדרגתית לשגרה, הוחלט להמשיך בהליך המכרזי בנדון.

2.  קובץ התשובות לשאלות הבהרה מפורסם בדף זה  בקישור  "שאלות ותשובות".   על המציע לחתום על קובץ זה ולצרפו להצעה המוגשת לתיבת המכרזים.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום שלישי , 26.5.2020 בשעה 12.00.

     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

4. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


עדכון מתאריך 15.3.2020:

הודעה על שינויים במכרז מספר ב(1001)2019: עבודות בנייה ושיפוצים גבעת זאב

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:
בשל הכרזת מצב החירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, הליכי המכרז מוקפאים בזאת עד להודעה חדשה. 

           

עדכון מיום 25.2.2020:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום שלישי, 17.3.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 25.3.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר ב(1001) 2019 : עבודות בניה ושיפוצים  עבור המוסד לביטוח לאומי בגבעת זאב

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לעבודות בניה ושיפוצים עבור המוסד לביטוח לאומי בגבעת זאב.

תמצית תנאי הסף:  

1. המציע הינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המציע לצרף   תעודות עוסק מורשה ואישור ניהול ספרים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבורים תשל"ו 1976.

2.  על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים, בסיווג 131 א-1 לפחות.

3.  על המציע לצרף רשימת 3 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים, בהם ביצע עבודות   דומות בהיקף מינימלי של 100,000 ₪, לכל אתר, בשלוש השנים 2017-2019

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 3. רישום לכנס הספקים יעשה בפניה לנציגת המוסד  -  אורטל יצחק באמצעות פקס'  02-6513827 או כתובת מייל  ortalit@nioi.gov.il עד ליום שלישי, תאריך 4.2.2020.
 4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי תאריך 13.2.2020 לגב' אורטל יצחק במייל ortalit@nioi.gov.il
 5. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/ מדור מכרזים עד ליום  רביעי תאריך 26.2.2020.  
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  4.3.2020, בשעה 12:00.
 7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.