מתן שירותי תרגום לשפת סימנים בסניפי המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות שמיעה

מספר מכרז: ב(1019)2021
תאריך פרסום : 15/08/2021
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/11/2021

הודעה על ביטול המכרז :

הביטוח הלאומי מודיע על ביטולו של המכרז בנדון.

עדכון מיום 13.10.2021:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על הקפאת הליכי המכרז עד לבחינה מחודשת. 

ניתן לעקוב אחר העדכונים באתר האינטרנט של המוסד/ דף הבית מכרזים, או בעיתונות.


מכרז מספר ב(1019) 2021 : מתן שירותי תרגום לשפת סימנים בסניפי המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות שמיעה

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לפרסם מכרז פומבי למתן שירותי תרגום לשפת סימנים בסניפי המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות שמיעה.

תמצית תנאי הסף:

1. החל מיום 1.1.2019 לפחות המציע נתן שירותי תרגום סימולטני של שפת הסימנים באמצעות ישומון ליצירת קשר וידאו-אודיו, ל-5 לקוחות לפחות, בהיקף מצטבר של

    500 פניות לתרגום בעברית ובערבית.

2. למציע יכולת לתת שירותי תרגום שפת סימנים, בו זמנית, ללפחות 3 פניות סימולטניות.

3. שירותי התרגום ניתנו באמצעות מתרגמים לשפת הסימנים בעלי הכשרה והסמכה ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום התרגום.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.


אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, שאול אהרוני עד ליום חמישי בתאריך 2.9.2021, בדוא""ל: shaula@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי,  בתאריך 20.10.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 10.11.2021, עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.