החלפת מעטפת גג אלומיניום - סניף חולון

מספר מכרז: ב(1024)2021
תאריך פרסום : 06/10/2021
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/10/2021

המוסד לביטוח לאומי מודיע על ביטולו של המכרז בנדון.


מכרז מספר: ב (1024)2021  - החלפת מעטפת גג אלומיניום - סניף חולון

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות להחלפת מעטפת גג אלומיניום בסניפו שברחוב פנחס לבון 26, חולון.

תמצית תנאי הסף:  

 1. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים, בסיווג מקצועי 100 וכספי קבוצה ג-1 לפחות או סיווג מקצועי 150 וסיווג כספי קבוצה ב-1 לפחות או בעל ניסיון מוכח בהתקנת גגות "פנסונל", להוכחת הניסיון המוכח על המציע להציג 3 אתרים  בהם ביצע עבודה של התקנת גגות "פנסונל" בהיקף מינימלי של 100,000 ₪ לכל אתר, בשלוש השנים 2018, 2019, 2020 (יש למלא את טבלת רשימת האתרים המצו"ב – נספח ו'-2). 
 2. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות) מעבודות בנייה שלא יפחת מ-400,000 ₪ ללא מע"מ בשנה, בכל אחת מהשנים 2018-2020. להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף אישור רו"ח על מחזור כספי שבנספח ה'.
 3. על המציע לצרף רשימת 3 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים, בהם ביצע עבודות דומות בהיקף מינימלי של 100,000 ₪, לכל אתר, בשלוש השנים 2018, 2019, 2020 (יש למלא את טבלת רשימת האתרים המצו"ב – נספח ו'-1).

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. סיור קבלנים יערך יום רביעי, בתאריך  13/10/21 בשעה: 11:00 באתר – שברחוב פנחס לבון  26 – חולון, הסיור חובה,  מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים הצעתו תפסל.
 3. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד עד ליום שני, בתאריך 18.10.2021, בדוא"ל:  yorama@nioi.gov.il
 4. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שלישי, בתאריך 02.11.2021.
 5. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 10.11.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 7. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.