רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

מספר מכרז: ב(1035)2015
תאריך פרסום : 11/01/2017
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 05/04/2017

עדכון מיום 5.4.2017:

הודעה על שינויים במכרז - הקפאת הליכי המכרז

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

                 הליכי המכרז מוקפאים בזאת. על המשך ההליכים תפורסם הודעה נפרדת.


עדכון מיום 5.3.2017:

הודעה על שינויים במכרז:     

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי,3.5.2017 שעה 12.00.

        בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 

 

 


מכרז מספר ב(1035)2015

רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת משרדים עבור משרדיו בעיר ירושלים. המשרדים יהיו בשטח כולל של כ- 8,000 מ"ר ברוטו, מתוכו שטח של 1,000 מ"ר ברוטו יוקצה עבור קבלת קהל בקומת קרקע. הנכס יכלול 200 מקומות חניה לפחות לרכב פרטי.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:                                                           

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית מקורית (ערבות הגשה), בסכום של  100,000 ₪ . הערבות תהיה  בתוקף עד ליום רביעי, 1.11.2017, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז:

  1. קבלת המסמכים במשרד הראשי של המוסד בירושלים  ובסניף ירושלים- ללא תשלום- בימים א-ה, בין השעות 09.00 עד 15.00.           
  • את חוברת המכרז המלאה והמחייבת את המציעים,  ניתן לקבל בסניף הביטוח  הלאומי בירושלים, ברחוב בן שטח 4, בתיאום מראש עם מר יוסי שעיו בטלפון 050-6285808. 
  • כמו כן, ניתן לקבל את החוברת במשרדי המוסד לביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, אצל הגב' סימה כהן, חדר 516, בתיאום מראש, בטלפון 02-6709824 או בנייד 0506-284111.

2.   עיון בתקציר מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד:

      לעיון  בתקציר ההצעה ובדרישות הסף של המכרז - לחץ כאן

       כמו כן ניתן להוריד את תקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      יודגש כי הפרסום באינטרנט מהווה תקציר בלבד, ואת המציעים מחייבת חוברת המכרז המלאה בלבד.

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4  ביד או באמצעות שליח לתיבת 

     המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

      יש להפריד בין הצעת המחיר לבין שאר מסמכי המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

4.   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 15.3.2017 בשעה 12.00.

6.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' סימה כהן, באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום חמישי, 2.2.2017.

7.  תשובות המוסד לשאלות ההבהרה, יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל דף הבית/מדור 

    מכרזים, עד ליום שני 20.2.2017. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד האחרון 

     להגשת שאלות.

8.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על פי 

      שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.