רכישת / שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בנצרת

חברת כרם אל-חורי בע"מ - רכישת משרדים
מספר מכרז: ב(1035)2019
תאריך פרסום : 06/11/2019
תאריך הגשה : 15/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 08/01/2020

הודעה על שינויים במכרז מספר ב(1035)2019 : רכישת / שכירת משרדים עבור הביטוח לאומי בנצרת

מצ"ב אישור קיום ביטוחי מעודכן וכן הבהרה.

להורדת המסמך לחץ כאן

עדכון מיום 24.12.2019 :בהמשך להודעת העדכון מיום 22.12.2019, מצ"ב טבלה המפרטת את השינויים המחייבים בנושא הביטוח

להורדת המסמכים  לחץ כאן

עדכון מיום 22.12.2019:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. בימים הקרובים יפורסם עדכון הכולל קישור לנושאי ביטוח.
 2. על המציעים לעיין בעמודים אלו ולהגישם  במסגרת הצעתם כשהם חתומים  בר.ת. 

נוסח זה הוא המחייב במסגרת הגשת ההצעה. 

3. ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות בנושאי ביטוח בלבד עד ליום שני, ה – 30.12.2019.

4. תשובות המוסד לביטוח לאומי לנושאי הביטוח בלבד יתפרסמו עד ליום חמישי, 9.1.2020.  

 1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי, ה – 15.1.2020, שעה 12:00.    

 

 


מכרז מספר ב(1035)2019 : רכישת / שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בנצרת

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת/שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בנצרת.

 1. הנכס יהא בשטח של כ-5,600 מ"ר ברוטו מתוכם לפחות 750 מ"ר ברוטו יהיו במפלס הכניסה / קומת הקרקע של המבנה (לא קומת מרתף) ויהיה נגיש ללא צורך במעלית או דרגנוע ובשיפוע שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלויות למבנה ציבור.
 2. הנכס המוצע יהא בתחום המסומן במפה המצורפת כנספח א'3 למסמכי המכרז.
 3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות אשר על -פי חוות דעת יועץ מטעם המוסד ניתן להשלימם ע"פ תנאי מכרז זה ובהתאם לצרכי המוסד לפי המפרטים המצורפים, במהלך לוח זמנים של עד 30 חודשים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). להורדת המפרט הטכני  - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 26.11.2019 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
 4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי,  12.12.2019 .
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  25.12.2019 בשעה 12:00.
 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.