ציפוי אפקוסי בחניון - סניף אשדוד

ס.ה.ר.א - סעדה הרצל עבודות קבלניות
מספר מכרז: ב(1036)2019
תאריך פרסום : 26/01/2020
תאריך הגשה : 04/03/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/02/2020

1. פורסם קובץ "שאלות ותשובות" - ניתן לעיין ע"י לחיצה על הקישור "שאלות ותשובות". 

2. פורסם נספח ביטוח עדכני  במסגרת קובץ השאלות והתשובות.  נספח זה הוא המחייב את המציעים, ויש להגישו במסגרת הגשת ההצעה.


מכרז מספר ב(1036) 2019 : ציפוי אפוקסי בחניון – סניף אשדוד

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לעבודות ציפוי אפוקסי עבור המוסד לביטוח לאומי באשדוד.

תמצית תנאי הסף:  

1. המציע הינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המציע לצרף   תעודות עוסק מורשה ואישור ניהול ספרים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבורים תשל"ו 1976.

2.  על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים, בסיווג 131 א-1 לפחות.

3.  על המציע לצרף רשימת 3 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים, בהם ביצע עבודות   דומות בהיקף מינימלי של 100,000 ₪, לכל אתר, בשלוש השנים 2017-2019 .

     פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. רישום לכנס הספקים יעשה בפניה לנציגת המוסד  -  אורטל יצחק באמצעות פקס' מס':  02-6513827 או כתובת מייל  ortalit@nioi.gov.ilעד ליום שלישי, תאריך 4.2.2020.
  4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי תאריך 13.2.2020 לגב' אורטל יצחק במייל ortalit@nioi.gov.il
  5. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום  רביעי תאריך 26.2.2020.
  6. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  4.3.2020, בשעה 12:00.
  7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.