שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת-ים / מכרז חוזר

מספר מכרז: ב(1039)2019
תאריך פרסום : 22/01/2020
תאריך הגשה : 06/02/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1039) 2019 : שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת ים – מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת-ים.

תמצית תנאי הסף:  

  1. השטח הנדרש יהא כ- 4,300  מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות. ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
  2. הנכס המוצע יהא בתחום המסומן במפה המצורפת כנספח ט' למסמכי המכרז.
  3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות אשר על -פי חוות דעת יועץ מטעם המוסד ניתן להשלימם ע"פ תנאי מכרז זה ובהתאם לצרכי המוסד לפי המפרטים המצורפים, במהלך לוח זמנים של עד 30 חודשים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  - לעיון והורדת מפת מיקום הנכס הנדרש - לחץ כאן.
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 28.1.2020 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום ראשון, 2.2.2020.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום חמישי 6.2.2020,  בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.