שכירת משרדים בעיר רהט

לא נבחר כל זוכה במכרז.
מספר מכרז: ב(1045)2019
תאריך פרסום : 05/08/2020
תאריך הגשה : 16/09/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1045)2019: שכירת משרדים בעיר ברהט

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר רהט לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש יהא כ- 800 מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
 2. הנכס המוצע יהא בתחומי העיר רהט.
 3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאימם תוך 7 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות
 4. השטח הנדרש יהא במפלס הכניסה למבנה (לא קומת מרתף) ויהיה נגיש ללא צורך במעלית או דרגנוע ובשיפוע שלא יעלה על התקנות לנגישות אנשים עם מוגבלויות למבני ציבור ובמפלס אחד.

  לחילופין:  השטח המוצע יהא לכל היותר ב-2 מפלסים רצופים כששטח בגודל של בין כ-400 מ"ר לכ-500 מ"ר יהא במפלס הכניסה למבנה כמפורט לעיל והיתר בקומה רצופה מעל.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, שלי יהודה, עד ליום שלישי בתאריך 18.08.2020, בדוא"ל: shellyy@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה, עד ליום חמישי בתאריך 03.09.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 16.09.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.