ייצור ואספקה של מעטפות

גברעם מעטפות איכות בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2019
תאריך פרסום : 20/05/2020
תאריך הגשה : 24/06/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ה(2)2019: ייצור ואספקה של מעטפות

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקה של מעטפות.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף על גבי הטבלה בנספח י' רשימה של לפחות 3 לקוחות להם ביצע המציע עבודות בהיקף של 400,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, ללקוח, בשנים 2017,2018,2019 (לפחות לקוח אחד בכל שנה)
  2. המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול ספרים בתוקף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים. אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס, התשל"ו 1976. ותעודת עוסק מורשה.
  3. מציע שהוא חברה או שותפות ימציא תעודת רישום התאגיד ונסח חברה או השותפות המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק.

על המציע לצרף תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו, מאושר ע"י עו"ד בדבר העדר הרשעות  בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק תשלום שכר מינימום  וזאת בנוסח כנספח ו' למכרז זה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, ירון שטיין עד ליום רביעי תאריך 3.6.2020, בדוא"ל: Archive2@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי, תאריך 17.6.2020.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 24.6.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.