התקנה ותחזוקת מערכת התרעה מפני רעידות אדמה

מספר מכרז: מ(2002)2014
תאריך פרסום : 15/07/2018
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/06/2019

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

מכרז זה  מוקפא עד ליום 30.10.2019 בשל התמשכות הליכי המכרז.

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

מכרז זה  מוקפא עד ליום 15.11.2018 לצורך בחינה מחודשת של צרכי המוסד.

עדכון מיום 20.8.2018:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה  כדלקמן:

 1. ניתן להגיש שאלות  הבהרה עד ליום שלישי 4.9.2018.
 2. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה   נדחה ליום רביעי, 17.10.2018.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  נדחה ליום רביעי, 19.12.2018 שעה 12.00.
 4. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מיום 5.8.2018:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרזים אלו כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום שני, 15.10.2018.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  נדחה ליום רביעי, 7.11.2018 בשעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


  מכרז מספר מ(2002)2014: התקנה ותחזוקת מערכת התרעה מפני רעידות אדמה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שרותי התקנת ותחזוקת מערכות התרעה מקומיות מפני רעידות אדמה בסניפיו שברחבי הארץ והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד ישראלי הרשום בישראל על פי כל דין.
 2. המציע התקין ותיחזק בישראל, עד למועד הגשת ההצעות, לפחות 40 מערכות התרעה מקומיות מפני רעידות אדמה מהסוג המוצע במסגרת הצעת המציע במכרז זה, הפרוסות בגזרת חמש רשויות מקומיות שונות בישראל לפחות.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.
 3. שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לשלוח בכתב למייל   Sharonm@nioi.gov.il  עבור מר שרון מיכאל עד ליום רביעי, 1.8.2018. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.
 4. תשובות  המוסד יימסרו במרוכז, ללא פרוט שם הפונה,  באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני, 20.8.2018.
 5. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 17.10.2018, בשעה 12:00.
 7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.