אספקת שירותי מידע עסקי

לא נבחר כל זוכה
מספר מכרז: מ(2005)2020
תאריך פרסום : 14/06/2020
תאריך הגשה : 29/07/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ (2005) 2020 : בנושא אספקת שרותי מידע עסקי

המוסד לביטוח לאומי מעוניין בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי מידע עסקי אודות תאגידים, עובדים ועצמאיים בעלי עסקים בישראל, עבור פעילויות הגבייה המבוצעות על ידו.

תמצית תנאי הסף:

  1. המציע בעל ניסיון באספקת השירותים הנדרשים במכרז ל- 5 לקוחות שונים עבורם ביצע לפחות 300 דוחות מידי שנה במהלך התקופה 1.1.2015 – 31.12.2019.
  2. המציע מנהל מאגר פעיל הכולל מידע עסקי אודות 50,000 תאגידים ועסקים לפחות.
  3. המציע  הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז (אספקת שירותי מידע עסקי)  בהיקף של לפחות   600,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019.
  4. המציע מעסיק כלכלן בעל תואר אקדמאי בכלכלה/חשבונאות/כלכלה וחשבונאות ולפחות 5 שנות ניסיון בניתוח מידע עסקי.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קןבץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, מרלן ערמי עד ליום ראשון תאריך 28.6.2020, בדוא"ל marlena@nioi.gov.il.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, תאריך 16.7.2020 .
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 29.7.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.