בדיקות תקופתיות לעובדי המוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

מספר מכרז: מ(2012)2019
תאריך פרסום : 17/05/2020
תאריך הגשה : 17/06/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר: מ(2012) 2019 בדיקות תקופתיות לעובדי המוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור בדיקות סקר תקופתיות לעובדי המוסד לביטוח לאומי שמעל גיל 40.

תמצית תנאי הסף:

 1. העתק תעודת רישום על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית (ברשם הרלוונטי ע"פ דין) או העתק אישור עוסק מורשה (למציע במעמד עצמאי) בתחום אספקת השירותים הנדרשים במכרז.
 2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.
 3. תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאומת על ידי עורך דין  על פי הנוסח המפורט בנספח ד' למכרז.
 4. על המכון להיות בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, מתוך העשר שנים האחרונות, בביצוע בדיקות סקר תקופתיות (להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את התצהיר שבנספח יג').
 5. הזוכה מתחייב שיש באפשרותו לבצע את כל הבדיקות במקום- באותו מתחם (להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע למלא את התצהיר שבנספח יד').
 6. הזוכה יעסיק רשימת הרופאים (בעלי תואר מומחה) וטכנאים כמפורט בגוף המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, מתן בן יאיר עד ליום רביעי  תאריך 27.05.2020 , בדוא"ל: matanben@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שלישי, תאריך 09.06.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 17.06.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.