פנייה מוקדמת לקבלת הצעות למתן שירות מענה לתקשורת עם מבוטחים באמצעות מערכת וידאו צ'אט

בינת תקשורת מחשבים
מספר מכרז: מ(2017)2020
תאריך פרסום : 23/04/2020
תאריך הגשה : 05/05/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

הליך מספר מ(2017)2020: פנייה מוקדמת לקבלת הצעות למתן שירות מענה לתקשורת עם מבוטחים באמצעות מערכת וידאו צ'אט

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד" ו/או "ביטוח לאומי") ועובדיו מתמודדים בימים אלו, עם אתגר לאומי מורכב של מתן שירות למבוטחים בצל משבר הקורונה. לאור הנחיות משרד הבריאות נבצר מהמוסד לקיים ועדות רפואיות בנוכחות המבוטחים, וכן נבצר ממנו לקיים ביקורי בית אצל מבוטחים שהינם קשישים סיעודיים והערכת כושר עבודה למי שעובר ועדה רפואית.

על מנת לשמור על רצף טיפולי ושירותי בתקופה בה מבוטח אינו יכול להגיע לסניפי ביטוח לאומי, ונציגי ביטוח לאומי מנועים להגיע לבית המבוטח, ביטוח לאומי החליט להקים מערכת של תקשורת דיגיטלית עם המבוטח. מערכת זו אמורה לאפשר לעובדי ביטוח לאומי/לרופאים/ לאחיות מעריכות לתקשר בצורה דיגיטלית (וידאו צ'אט וערוצים נוספים) עם המבוטחים, כך שניתן יהיה לראותם, לנהל עימם דיאלוג ולהתרשם מתפקודם. לצורך זה ביטוח לאומי מפרסם פניה פומבית זו לחברות שיעמדו בתנאים שלהלן, להגיש למוסד הצעות מחיר להקמת מערכת וידאו צ'אט לתקשורת עם מבוטחים וכן לתפעולה השוטף.

אופן הגשת ההצעות:

  1. את הפירוט המלא של דרישות המערכת וטפסי ההצעה ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  
  2. את טבלת "דרישות המערכת" והצעת המחיר יש להעביר כשהם מלאים וחתומים ע"י מורשי החתימה מטעם המציע,  לכתובת המייל הבאה yaronas@nioi.gov.il עד ליום שלישי, ה-5/5/2020 בשעה 12:00. יודגש כי פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייבחנו כלל.

3. המוסד שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר ממציע אחד ו/או לבחור מציע אחד ומציעים נוספים שיוגדרו ככשירים נוספים ו/או לא לבחור באף הצעה, והכל בהתאם לשיקול דעתו 

    הבלעדי של המוסד ולא תהיה למי מן המציעים כל טענה בקשר לאמור.