מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

שחר יועצים לניהול סיכונים בע"מ
מספר מכרז: מ(2023)2018
תאריך פרסום : 02/02/2020
תאריך הגשה : 20/05/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 04/05/2020
1. לאור ההקלה במגבלות שנקבעו בשל מצב החירום (קורונה) והחזרה ההדרגתית לשגרה, ועדת המכרזים של הביטוח הלאומי אישרה את המשך ההליך

 

    המכרזי ואת פרסום נוסח התשובות לשאלות ההבהרה.


    קובץ התשובות לשאלות הבהרה מפורסם בראש דף זה  "שאלות ותשובות".   על המציע לחתום על קובץ זה ולצרפו להצעה המוגשת לתיבת המכרזים.


2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 20.5.2020 שעה 12.00 . 


3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.  

עדכון מיום 15.3.2020:

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2023)2018 : מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 

בשל הכרזת מצב החירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, הליכי המכרז מוקפאים בזאת עד להודעה חדשה. 

עדכון מיום 27.2.2020:

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2023) 2018 :  מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד לביטוח לאומי- מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום רביעי, 25.3.2020.
  2.  המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 01.04.2020 בשעה 12.00.
    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

     

     


 מכרז  חוזר מספר מ(2023)2018  : מתן שירותי ייעוץ ביטוחי למוסד לביטוח לאומי   

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר לשירותי ייעוץ ביטוח.

תמצית תנאי הסף:   

רשאי  להגיש הצעה יועץ עצמאי (עוסק מורשה), או חברה, או שותפות רשומה או עמותה, אשר יכולה להעמיד לטובת מכרז זה עד 3 יועצים, ובתנאי שהמציע עומד בכל התנאים ההכרחיים הבאים (תנאי סף) שלהלן:

 1. ניסיון מוכח של לפחות שנה אחת במשך 5 השנים האחרונות 2014 עד 2018, במתן ייעוץ/  ליווי מקצועי עבור 3 לקוחות שונים לפחות, בפרמיה שנתית כוללת של 1 מיליון ₪  

     לפחות עבור כלל הלקוחות להם סיפק המציע שירותי ייעוץ בכל התחומים הבאים: ביטוח נכסים/רכש, ביטוח צי רכב, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית.

2.  הצהרה של המציע על אי - קיום כל ניגוד עניינים בינו לבין המוסד בכל הקשור למכלול השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, וכי לא סיפק במהלך שנת 2018 וגם אינו מחויב 

     בעתיד לספק שירותי ייעוץ ביטוחי ו/ או פוליסות ביטוח למי מספקי השירותים ו/ או לחברות הביטוח שיש להם הסכם התקשרות עם המוסד באופן ישיר או עקיף.

3. המציע במקרה של יועץ עצמאי, או כל היועצים שיוצעו מטעם המציע לטובת מכרז זה (במקרה של חברה או שותפות או עמותה), עומדים בכל התנאים המופיעים בהוראת

    התכ"ם 13.9.0.2 של החשב הכללי (התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים), עבור יועץ מסוג 2.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.

2.  שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד גב' עידית יחזקאל , טלפון 050-6284455, דוא"ל Iditye@nioi.gov.il עד ליום ב' 17.02.2020 .

3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ב', 02.03.2020.

4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת 

     אישור מסירה.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום ד', תאריך 18.3.2020 שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.

6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.