שירותי הקלטה ותמלול

אולטקסט שירותי משרד מתקדמים בע"מ
מספר מכרז: מ(2038)2019
תאריך פרסום : 16/02/2020
תאריך הגשה : 20/05/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 04/05/2020

1. לאור ההקלה במגבלות שנקבעו בשל מצב החירום (קורונה) והחזרה ההדרגתית לשגרה, ועדת המכרזים של הביטוח הלאומי אישרה את המשך ההליך

 

    המכרזי ואת פרסום נוסח התשובות לשאלות ההבהרה.


    קובץ התשובות לשאלות הבהרה מפורסם בראש דף זה  "שאלות ותשובות".   על המציע לחתום על קובץ זה ולצרפו להצעה המוגשת לתיבת המכרזים.


2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 20.5.2020 שעה 12.00 . 


3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.  


עדכון מיום 15.3.2020: 

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2038)2019 : שירותי הקלטה ותמלול

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

בשל הכרזת מצב החירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, הליכי המכרז מוקפאים בזאת עד להודעה חדשה. 

           


מכרז מספר מ(2038) 2019 :   שירותי הקלטה ותמלול

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור שירותי הקלטה ותמלול.

תמצית תנאי הסף:  

1. ביצוע הקלטת הישיבות באמצעות ציוד שיסופק ויתופעל על ידי הזוכה.

2. תמלול הישיבות והכנת פרוטוקולים של הישיבות.

3. העברת החומרים בפורמט של קבצים דיגיטליים ועותקים קשיחים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד אירית כהן, בכתובת המייל iritc@nioi.gov.il  עד ליום רביעי, תאריך 04.03.2020.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי , תאריך 19.3.2020.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 25.3.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.