מתן שירותי ניהול השקעות

מספר מכרז: מ(2044)2019
תאריך פרסום : 02/12/2019
תאריך הגשה : 05/02/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 02/01/2020

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2044)2019 :  מתן שירותי ניהול השקעות

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום חמישי, 23.1.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 5.2.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   


מכרז מספר מ(2044)2019 - מתן שירותי ניהול השקעות

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור מתן שירותי ניהול תיקי השקעות.

תמצית תנאי הסף:  

 1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או סניף ישראלי של תאגיד הרשום כדין מחוץ לישראל. להוכחת תנאי סף זה יציג המציע תעודת רישום מאת הרשם הרלוונטי.
 2. המציע הינו בעל רישיון לניהול תיקים במשך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ובמשך תקופה זו היה פעיל בניהול תיקי השקעות ונכון ליום 30.11.2019 היקף תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול כנדרש בחוק הינו בשווי של לפחות 2,500,000,000 ₪.
 3. השווי המצטבר של הכספים המנוהלים עבור כלל המוסדות הציבוריים ו/או הגופים המוסדיים ו/או החברות הציבוריות נכון ליום 30.11.2019 הינו מעל 500,000,000 ₪.
 4. המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון, פירוק, הקפאת תהליכים, פשיטת רגל או כינוס נכסים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
 2. שאלות הבהרה יופנו לחשבת המוסד חגית גולדשטיין מויאל, עד ליום חמישי, תאריך 19.12.2019,   לכתובת מייל hagitgm@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי,  תאריך 9.1.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי, תאריך 22.1.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.