אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת חיתום דיגיטלי

קומסיין בע"מ
מספר מכרז: ת(14)2019
תאריך פרסום : 10/05/2020
תאריך הגשה : 10/06/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ת (14)2019:  אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת חיתום דיגיטלי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לרכישת מערכת לחיתום דיגיטלי, בהתבסס על שרת חיתום המשלב חומרה, תוכנה, HSM ורישוי ללא מגבלת שימוש ביחידה אחת, לרבות: אספקה, התקנה, הפעלה, הנפקת תעודות מאושרות, אספקת תעודות SSL, שירותי אחריות ותחזוקה, תמיכה טכנית שוטפת ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע בעצמו או קבלן משנה המוצע מטעמו במכרז לשמש כגורם מאשר רשמי, שמופיע במרשם הגורמים המאשרים לפי סעיף 9 (ב) לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, נכון לתאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז.
  2. על המציע להצהיר שיש לו לפחות 2 לקוחות בישראל, שהמציע בעצמו סיפק להם מערכת חיתום דיגיטלי מתוצרת היצרן המוצע במכרז, שפועלת בייצור שוטף לפחות שנה אחת לפני

     התאריך האחרון להגשת הצעות למכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים עם אופציה למוסד לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל תקופה.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד כקובץ Word/Excel לכתובת הבאה: yarivn@nioi.gov.il, עד ליום חמישי, ה – 21.5.2020.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום רביעי, ה – 3.6.2020.
  4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום  רביעי, ה - 10/6/2020  בשעה 12:00. 
    הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.