אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצר התוכנה IntelliJ Idea Ultimate

מאגרי תוכנה בע"מ
מספר מכרז: ת(15)2019
תאריך פרסום : 02/08/2020
תאריך הגשה : 23/12/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 09/12/2020

המוסד לביטוח לאומי מודיע כי קובץ המכרז הוחלף בקובץ מכרז חדש.

ניתן להוריד את הקובץ החדש מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הקובץ החדש הוא הקובץ המחייב את המציעים.

בראש קובץ זה מוצגת טבלה המרכזת את השינויים שנערכו במכרז.


עדכון מיום 15.11.2020 - הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 09.12.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 23.12.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
   

יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

עדכון מיום 13.10.2020 - הודעה על שינויים במכרז :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום שלישי 17.11.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 02.12.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 21.10.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 11.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

   


מכרז מספר ת (15) 2019: בנושא אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצר התוכנה IntelliJ Idea Ultimate

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצר  IntelliJ IDEA Ultimate מבית יצרן התוכנה JetBrains על בסיס של מנוי שנתי, הכול כמפורט במכרז ועל פי  הזמנות המוסד מזמן לזמן. 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע לצרף להצעה אישור תקף של היצרן, כי הוא מורשה ומוסמך על ידי היצרן לשווק מוצרי תוכנה של היצרן בישראל כ- Authorized Reseller, נכון לתאריך האחרון להגשת הצעות למכרז.
 2. על המציע להצהיר שיש לו ניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים בשיווק ואספקת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצרי תוכנה בישראל.

 

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח כקובץ Word/Excel, עד ליום חמישי, בתאריך 20.08.2020, בדוא"ל: lead@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום רביעי, בתאריך 16.09.2020.  
 4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום  רביעי, בתאריך 30.09.2020  בשעה 12:00.     הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.