אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה ושירותי הטמעה במוצרי Atlassian

מספר מכרז: ת(8)2019
תאריך פרסום : 02/08/2020
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/01/2021

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 27.01.2021.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 10.02.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

עדכון מיום 15.11.2020 -  הודעה על שינויים במכרז :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 23.12.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 06.01.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז. 
   

עדכון מיום 13.10.2020 -  הודעה על שינויים במכרז :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום שלישי 17.11.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 02.12.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 21.10.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 11.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

   


מכרז מס' ת(8)2019 - אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה ושירותי הטמעה במוצרי Atlassian

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש ותחזוקה במוצרי תוכנה מבית Atlassian  וכמו כן שירותי תמיכה, הטמעה וייעוץ מתודולוגי, הכול כמפורט במכרז ועל פי  הזמנות המוסד מזמן לזמן.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע לצרף להצעתו אישור תקף של היצרן, כי המציע מורשה ומוסמך על ידי היצרן  לשווק מוצרי תוכנה של היצרן בישראל כשותף עסקי בסיווג Platinum,

    Silver או Gold, נכון לתאריך האחרון להגשת הצעות למכרז.

 1. על המציע להצהיר כי יש לו לפחות 3 לקוחות בישראל, שהוא בעצמו סיפק להם רישיונות שימוש ושירותי הטמעה בפתרונות Jira ומוצרים נלווים מבית אטלסיאן, במהלך חמש השנים האחרונות (2016-2020).

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח כקובץ Word/Excel בדוא"ל בלבד, עד ליום חמישי בתאריך 20.08.2020, בדוא"ל:  lead@nioi.gov.il 
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום רביעי, בתאריך 16.09.2020.  
 4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום  רביעי, בתאריך 30.9.2020 בשעה 12:00.    הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.