פנייה מוקדמת לקבלת מידע למתן שירותי ביקורי בית לצורך בקרה ופיקוח

מספר מכרז: מ(2033)2020
תאריך פרסום : 27/12/2020
תאריך הגשה : 24/02/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מספר הליך: מ(2033)2020: פנייה מוקדמת לקבלת מידע למתן שירותי ביקורי בית לצורך בקרה ופיקוח

בהתאם לתקנה 14 א' לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד" ו/או "ביטוח לאומי") מבקש לקבל מידע למתן שירותי ביקורי בית לצורך בקרה ופיקוח.

ביקורי בית בפיקוח יבוצעו על ידי עובדים מקצועיים ויהיו אחראים על תהליך הפיקוח על חברת הסיעוד המספקת את השירותים.

חברות המעסיקות עובדים המספקים טיפול אישי בבית מנועות מלהגיש מענה לבקשה זו, כולל חברות הנמצאות בקשר עסקי/ חברות בנות/ חברות אחיות/ חברות נכדות עם חברות המעסיקות עובדים המספקים טיפול אישי בבית.

מובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המוסד את המשך פעולותיו, מבלי להטיל התחייבות כלשהי.

פירוט מלא של הפנייה, מופיע בראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

אופן הגשת המענה:

  1. את טפסי הפנייה ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"), ללא תשלום.
  2. שאלות הבהרה יישלחו  לכתובת המייל הבאה galigez@nioi.gov.il עד ליום שני בתאריך 18.1.2021.
  1. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 11.2.2021.
  2. הגשת המענים עד ליום רביעי, בתאריך 24.2.2021 לכתובת המייל הבאה galigez@nioi.gov.il

יודגש כי מענים שיגיעו לאחר מועד זה לא ייבחנו כלל.