עבודות בנייה ושיפוצים - מבנה מטה יפו 217 ירושלים

המכרז בוטל.  מכרז חדש יפורסם בהקדם.
מספר מכרז: ב(1009)2020
תאריך פרסום : 24/02/2021
תאריך הגשה : 07/04/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1009) 2020: עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים לצורך התאמת המבנה לשימושו .

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף אישור בתוקף על היותו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969, בסיווג 100 במקצוע עבודות בניין, בהיקף כספי ג-3 למקצוע זה.
  2. על המציע לצרף רשימת 3 פרויקטי בינוי לפחות ושמות מיילים וניידים של המפקחים או בעלי האתרים שהושלמו בין השנים 2017 ל- 2020, אשר בכל אחד מהם בוצעו  עבודות בינוי /התאמה (מסחרי, משרדים או ציבורי) בשטח מינימלי של 10,000 מ"ר ובהיקף של 10,000,000 ש"ח  כולל מע"מ ( נספח ו').
  3. על המציע לצרף אישור רואה חשבון כי מחזור הכספי השנתי שלו בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 עומד על 15,000,000 ₪ לפחות בכל שנה, בנוסח נספח ה' 2.

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. סיור קבלנים ייערך ביום  א'  בתאריך 7.3.2021 בשעה 11.00 באתר שברחוב יפו 217, ירושלים – השתתפות בסיור הינה חובה!
 3. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני כקובץ Word / Excel  בלבד  לכתובת הבאה  elinora@nioi.gov.il  עד ליום ה', בתאריך 11.3.2021
 4. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום ה' בתאריך 25.3.2021.
 5. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום  ד'  בתאריך 7.4.2021  בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 7. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.