מתן שירותים כוללים בנושא תכנון וייעוץ לפרוייקטים בתחום הבנייה והנדל"ן

מספר מכרז: ב(1013)2020
תאריך פרסום : 16/12/2020
תאריך הגשה : 10/02/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1013)2020 : מתן שירותים כוללים בנושא תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים כוללים בנושא תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע להיות חברה / שותפות / עוסק מורשה.
  2. המציע הינו בעל 5 שנות ותק לפחות במתן שירותים כוללים בנושא תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחום הבנייה והנדל"ן, המציע שימש כחברת ייעוץ ותכנון בלפחות 2 פרויקטים כהגדרתם במסמכי המכרז בשטח של 4,000 מ"ר בנוי לפחות לכל פרויקט, ובהיקף כספי כולל של לפחות 30 מיליון ₪ עלות בנייה, לכל פרויקט.
  3. מעסיק לפחות 20 עובדים מקצועיים, העובדים עבור המציע או המועסקים על ידו כקבלני משנה, בהיקף של 75% משרה, שמתוכם לפחות 3 מהנדסי בניין ו – 1 אדריכל תכנון מבנים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, גלעד סולטן עד ליום חמישי בתאריך 07.01.2021, בדוא"ל: gilads@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 28.01.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 10.02.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.