מתן שירות ייעוץ פנסיוני לפורשים

איתקה תכנון ובקרה להסדרים פנסיוניים בע"מ
מספר מכרז: מ(2005)2019
תאריך פרסום : 25/10/2020
תאריך הגשה : 03/02/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 24/01/2021

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 03.02.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מיום 12.01.2021:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 03.02.2021 בשעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

   
 2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

בהמשך לקובץ שאלות ותשובות שפורסם,  להלן תשובה מעודכנת לשאלה מס' 13:  

"אין שינוי בדרישות המכרז, יועץ מס צריך להיות חלק מהצוות ולסייע ליועצים הפנסיוניים בהיבטים של מיסוי בלבד".

עדכון מתאריך 27.12.2020

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 27.01.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מיום 8.12.2020

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 30.12.2020. 
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 13.01.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.


מכרז מספר מ(2005) 2019: מתן שירות ייעוץ פנסיוני לפורשים  

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לעובדיו אשר פרשו לגמלאות.

תמצית תנאי הסף:

 1. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים במכרז.
 2. המצאת אישור על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית  (ברשם הרלוונטי ע"פ דין),  העוסק באספקת השירותים  הנדרשים במכרז זה. להוכחת העמידה בתנאי סף, יגיש המציע   את האישורים והמסמכים המפורטים במכרז.
 3. המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות  320 אלף ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2019,2018,2017.
 4. המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים (מתוך העשר שנים האחרונות) בייעוץ פנסיוני לפרישה וסיפק את השירותים.
 5. המציע יהיה בעל רישיון לייעוץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.
 6. המציע יציע לביצוע השירותים צוות המונה 4 עובדים ברמת ההשכלה, הניסיון המקצועי ובהרכב המפורט בנספחים 0.4.2.3.1.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד עד ליום רביעי, בתאריך 18.11.2020, בדוא"ל matanben@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי, בתאריך 16.12.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– ביום רביעי, תאריך 30.12.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.