אספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב

טלקול פתרונות תקשורת בע"מ
מספר מכרז: ת(26)2020
תאריך פרסום : 20/01/2021
תאריך הגשה : 03/03/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז מס' ת (26) 2020: אספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לבחור עד שני ספקים זוכים לאספקת מצלמות רשת ואוזניות מחשב, לרבות: הובלה ואספקה לאתרי המוסד לבטוח לאומי ברחבי הארץ ואחריות לתקופה של שנתיים, כמפורט במכרז.


תמצית תנאי הסף:

על המציע לצרף להצעתו אישור תקף של היצרן או נציגו הרשמי של היצרן בארץ כי המציע מורשה ומוסמך על ידו לשווק את הציוד המוצע במכרז זה בישראל ולספק שירותי תמיכה ואחריות בעצמו ו/או באמצעות היבואן הרשמי בארץ.

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני כקובץ  Word / Excel   בלבד לכתובת הבאה:  shlomoh@nioi.gov.il  עד ליום ד' בתאריך 10.2.2021.        
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום ג' בתאריך  23.2.2021.
  4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום  ד' בתאריך 3.3.2021 בשעה 12.00.  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.