אספקת שירותי הדרכה והטמעה למערכות "תבל"

ג'ון ברייס הדרכה בע"מ
מספר מכרז: ת(5)2020
תאריך פרסום : 20/01/2021
תאריך הגשה : 03/03/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 14/02/2021

 הודעה על שינויים במכרז מספר  ת(5)2020:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום שני 22.2.2021.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 03.03.2021 בשעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר ת(5)2020:  אספקת שירותי הדרכה והטמעה למערכות "תבל"

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מליר למתן שירותי הדרכה, הטמעה עבור מערכות מידע, שפותחו ו/או שיפותחו במסגרת תכנית תבל לפיתוח הדור הבא של מערכות הליבה הארגוניות של המוסד בתחומי גמלאות וגבייה.

תמצית תנאי הסף:

 1. על המציע לצרף אישור מרואה חשבון , המפרט מחזור כספי כללי (הכנסות)  של המציע בהיקף של לפחות 20 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2017,2018,2019 .
 2. על המציע להצהיר שיש לו, לפחות, שלושה לקוחות שונים בישראל, שהמציע בעצמו כקבלן ראשי, סיפק להם שירותי הדרכה והטמעה במערכות מידע ארגוניות, בהיקף של לפחות 500 עובדים , בחמישה אתרים לפחות לכל לקוח (בפריסה ארצית) , בשש השנים האחרונות  (2015-2020).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, זהבה זלמן , בכתובת הבאה: zahavaz@nioi.gov.il   עד ליום ד' בתאריך 3.2.2021. 
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ב' , בתאריך 15.2.2021.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 24.2.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.