אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אל פסק באתרי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ

אביאם מערכות בע"מ
מספר מכרז: ת(7)2020
תאריך פרסום : 20/01/2021
תאריך הגשה : 03/03/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ת (7) 2020 : אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אל פסק באתרי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אל פסק.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על הסמכת המציע וכל אחד מהיצרנים המוצעים במכרז   לתקן ניהול איכות 9001 ISO  , נכון למועד הגשת ההצעה למכרז זה.
  2.  על המציע להצהיר שיש לו לפחות שלושה לקוחות שונים בישראל, שהמציע סיפק לכל אחד מהם לפחות 50 מערכות אל פסק חד-פאזי, בהספק  1KVA-4KVA, מהדגמים המוצעים

     במכרז ו/או דגמים דומים, לרבות שרותי התקנה ותחזוקה, בשנים 2016-2020.

3. על המציע להצהיר שיש לו לפחות שלושה לקוחות שונים בישראל, שהמציע בעצמו סיפק לכל אחד מהם לפחות 20 מערכות אל פסק חד-פאזי, בהספק של 5KVA-10KVA, מהדגמים

     המוצעים במכרז ו/או דגמים דומים, לרבות שרותי התקנה ותחזוקה,  בשנים 2016-2020.

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני כקובץ בלבד לכתובת הבאה: gidinet@nioi.gov.il  עד ליום ד' 3.2.2021 .  Word / Excel         
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום ד' בתאריך 17.2.2021.
  4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.  יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום  ד'  בתאריך 3.3.2021  בשעה 12:00.   הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.