קול קורא למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות המבוצעים על ידי מעריכים

 
מספר מכרז: מ(2004)2016
תאריך פרסום : 01/12/2019
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 13/09/2022

תשומת לב המציעים: בשדה "קובץ נילווים" מצורף הסכם שבו עודכנו שמות מורשי החתימה העדכניים בביטוח הלאומי.  

ההסכם המעודכן הוא המחייב את המציעים.


הליך מספר מ(2004) 2016 : קול קורא ליועצים למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות לזקנים המבוצעים על ידי מעריכים

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת ליועצים לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על מבחני הערכות תלות לזקנים (המבוצעות על ידי מעריכים לצורך קביעת מידת התלות של הזקן בעזרת הזולת בפעולות היום יום )  בהתאם להערכת כמות היועצים הנדרשת בכל סניף.

המוסד יחתום על הסכם עם היועצים שייבחרו מכוח הליך זה לספק את השירותים. תוקף ההסכם יהיה עד ליום 30.6.2022 בהתאם לתוקף המאגר המקורי. המוסד יהיה רשאי להאריך את תוקף המאגר המקורי עד לתקופה של 24 חודשים נוספים.

פירוט מלא של תנאי הסף וההליך לבחירת יועצים, מופיעים בראש עמוד זה (קובץ המכרז").

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את טופסי הגשת ההצעה ניתן להוריד מראש עמוד זה (קובץ המכרז").
  2. את הטפסים יש להגיש באמצעות דוא"ל   agaf.siud@nioi.gov.il, תוך ציון שם ההליך ומספרו, שם המציע, כתובת דוא"ל, מספר טלפון להתקשרות, כתובת מדויקת ומיקוד. באחריות המציע לוודא כי הצעתו התקבלה.
  3. שאלות בכתב בנוגע לקול קורא זה ניתן להפנות באמצעות דואר אלקטרוני: agaf.siud@nioi.gov.il