שירותי ייעוץ רפואי עבור הביטוח הלאומי

מספר מכרז: מ(2027)2017
תאריך פרסום : 30/05/2021
תאריך הגשה : 01/09/2021 בשעה: 23:59
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2027)2017 : שירותי ייעוץ רפואי עבור הביטוח הלאומי

הביטוח הלאומי מקים רשימות מציעים למתן שירותי ייעוץ בתחומי רפואה (להלן: "מאגר") בהתאם לתקנה 16, לתקנות חוק חובת המכרזים (תשנ"ג – 1993) ולצורך קבלת שירותי ייעוץ בתחומי רפואה.

תמצית תנאי הסף:

למציעים שהינם רופאים:

א.  בעל רישיון תקף לעסוק ברפואה

ב.  בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ממועד קבלת הרישיון

 

למציעים במקצועות הפרה- רפואיים, נלווי רפואה

ג.  בעל רישיון בתוקף הנדרש על פי דין לעבוד במקצוע/בתחום

ד.  בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במקצוע

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, יעל גולן , עד ליום שלישי, בתאריך 22.06.2021, בדוא"ל:   yaelg@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פירוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 29.07.2021.
  4.   את ההצעות יש להגיש בדוא"ל:   yaelg@nioi.gov.il  .    ככל שלא יתקבל  אישור תוך 2 ימי עבודה יש לוודא טלפונית הגעת הטפסים עם איש הקשר.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 01.09.2021, עד השעה  23.59  .     הצעות אשר תוגשנה באיחור לא תילקחנה בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.