קול קורא להקמת מאגר בתי מלון, בתי הארחה ומרכזי כנסים לאירוח פעולות הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2044)2020
תאריך פרסום : 17/11/2021
תאריך הגשה : 05/01/2022 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2044)2020 : קול קורא להקמת מאגר בתי מלון, בתי הארחה ומרכזי  כנסים לאירוח פעולות הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מעוניין בשירותי אירוח בתי מלון, בתי הארחה ומרכזי כנסים לפעולות הדרכה (ימי עיון, השתלמויות, סדנאות, כנסים וכיו"ב).

תמצית תנאי הסף:

  1. הפוליסות ואישור קיום ביטוחים המצורף כנספח ד' להסכם ההתקשרות, יימסרו לביטוח הלאומי עד 14 ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם.
  2. המציע יפרט בהצעתו את מתקני האירוח שיעמיד לטובת ביטוח לאומי.
  3. המציע יספק ארוחות בוקר, ארוחות צהריים, ארוחות ערב, שתיה חמה וקרה, ארוחה קלה וכיבוד קל בהתאם למפורט בנספח ג' ובהתאם לתעריפים הקבועים בנספח א'.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, מר אלעד רז עד ליום רביעי  בתאריך 01.12.2021 , בדוא"ל:  eladraz@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי,  בתאריך 23.12.2021.
  4. את ההצעות יש לשלוח למר אלעד רז בדוא"ל: eladraz@nioi.gov.il

    המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 05.01.2022_, שעה 23:59.

5.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.